Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van cookies. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid.

Voorwaarden spaarprogramma

Azerty stopt per 1 juli 2017 met het spaarprogramma. Mits u in de afgelopen 12 maanden een bestelling bij ons heeft geplaatst, zijn uw opgespaarde Azerties nog geldig tot 31 december 2017. Neem om uw Azerties te verzilveren contact met ons op.

1. Informatie over deelname

1.1 Definities

In deze programmavoorwaarden betekent, tenzij uit de context anders blijkt:

AZERTY: het bedrijf dat het spaarprogramma aanbiedt. AZERTY is gevestigd aan de Kotterstraat 14, 8102 HZ te Raalte

Azerties: Punten die gespaard worden bij AZERTY zoals omschreven in AZERTY Spaarpublicaties die regelmatig worden uitgegeven. De hoogte van het aantal toegekende Azerties wordt bepaald aan de hand van de waarde van de afgenomen producten en/of diensten. Daarnaast kunnen Azerties worden verdiend bij Speciale Aanbiedingen in de nieuwsbrief, Het klikken op banners uit de nieuwsbrief, het lezen van commerciële e-mails, bezoeken van websites, oplossen van puzzels en door te reageren op advertenties. Azerties kunnen worden gebruikt als korting op een bestelling of om speciale cadeaus te bestellen.

Cadeau: de cadeaus die worden aangeboden binnen het Spaarprogramma, en die kunnen worden verkregen door Azerties in te wisselen in overeenstemming met en zoals wordt beschreven in de AZERTY Spaarpublicaties.

Deelnemer: elke particuliere of zakelijke deelnemer aan het AZERTY Spaarprogramma van AZERTY aan wie een deelnemers- of klantnummer is toegewezen. Alleen deelnemers hebben recht op de diensten en voordelen die binnen het AZERTY Spaarprogramma worden aangeboden.

In aanmerking komende diensten: de diensten van partners waarmee Azerties kunnen worden gespaard zoals wordt beschreven in AZERTY Spaarpublicaties die regelmatig worden uitgegeven.

In aanmerking komende producten: producten van AZERTY waarmee Azerties kunnen worden gespaard zoals wordt beschreven in AZERTY Spaarpublicaties die regelmatig worden uitgegeven.

AZERTY Spaarpublicaties: de algemene naam voor de volgende communicatiemiddelen waarvan AZERTY gebruik maakt: AZERTY Spaarprogramma Overzicht, AZERTY Nieuwsbrieven en de AZERTY website

AZERTY Spaarprogramma: het gratis Internet-spaarprogramma, wat op 25 augustus 2009 door AZERTY is geïntroduceerd. Het programma is erop gericht om particulieren en bedrijven die veelvuldig bij AZERTY en/of haar partners kopen te belonen en/of om particulieren en bedrijven die gebruikmaken van in aanmerking komende diensten te belonen.

Speciale aanbiedingen: speciale, tijdelijke aanbiedingen die deelnemers de mogelijkheid bieden om extra Azerties te sparen, een gereduceerd aantal Azerties te besteden bij het bestellen van cadeaus, gebruik te maken van extra voordelen of om geschenken te ontvangen.

1.2 Algemeen

1.2.1 Deelname aan het AZERTY Spaarprogramma is gebonden aan deze programmavoorwaarden. AZERTY behoudt zich het recht voor om het AZERTY Spaarprogramma te allen tijde te annuleren of te vervangen. AZERTY behoudt zich het recht voor om het AZERTY Spaarprogramma, de programmavoorwaarden, AZERTY Spaarpublicaties, de spaarstructuur voor Azerties, de cadeaustructuur, de bestedingsstructuur voor Azerties, de deelname van derden aan het AZERTY Spaarprogramma, of overige Spaarprocedures zoals beschreven in programmadocumenten te allen tijde te wijzigen of aan te passen. Deelnemers kunnen tegen AZERTY geen schadeclaims indienen als gevolg van wettelijk verplichte wijzigingen voor Nederland en België. Kennisgeving van wijzigingen en aanpassingen van deze programmavoorwaarden zal via AZERTY Spaarpublicaties geschieden. De deelnemer wordt geacht dergelijke wijzigingen te hebben geaccepteerd indien hij/zij de deelnemerskaart blijft gebruiken, op een of andere manier een cadeau bestelt of gebruikmaakt van een voordeel dat onder het AZERTY Spaarprogramma valt, of indien binnen 30 dagen na kennisgeving geen schriftelijk protest is aangetekend. Indien een deelnemer niet akkoord gaat met de programmawijzigingen, kan hij/zij de deelname beëindigen zoals beschreven in 1.2.2.

1.2.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de contractuele overeenkomst beëindigen. De programmavoorwaarden zullen ook na beëindiging van het contract van toepassing blijven op de uitvoering. Indien AZERTY het contract annuleert, zullen alle Azerties zes maanden na de bekendmaking van annulering komen te vervallen. Indien de deelnemer wezenlijk bedrog pleegt, handelt in strijd met de cadeauvoorschriften of met de voorschriften zoals uiteengezet in AZERTY Spaarpublicaties, of de voorschriften zoals gesteld in 1.4.7. overtreedt, zullen alle Azerties komen te vervallen zodra AZERTY het annuleringsbericht heeft uitgevaardigd.

1.2.3 AZERTY zal zich naar alle redelijkheid inspannen om deelnemers vooraf in kennis te stellen van beëindiging van het AZERTY Spaarprogramma.

1.2.4 AZERTY zal zich naar alle redelijkheid inspannen om te verzekeren dat de als beschikbaar aangekondigde cadeaus, voordelen en mogelijkheden om Azerties te sparen, voor deelnemers beschikbaar zullen zijn. AZERTY of haar partners kunnen eenzijdig het aantal eenheden van het cadeau dat wordt aangeboden beperken en AZERTY kan niet garanderen of waarborgen dat dergelijke diensten beschikbaar zullen zijn. De deelnemer dient dan ook rekening te houden met de mogelijkheid dat het aangevraagde cadeau niet beschikbaar is.

1.2.5 Alle aangeboden cadeaus en voordelen zijn gebonden aan en afhankelijk van wijzigingen en beschikbaarheid, waaronder black-out data zoals wordt aangegeven in AZERTY Spaarpublicaties. Plaatselijke beperkingen en/of wijzigingen kunnen van toepassing zijn. Sommige aan deelnemers aangeboden cadeaus, voordelen en mogelijkheden om Azerties te sparen worden of kunnen worden geleverd door organisaties waarmee AZERTY afspraken heeft gemaakt, maar waarover zij geen zeggenschap heeft.

1.2.6 De voorziening of levering van de cadeaus, voordelen en mogelijkheden om Azerties te sparen en in te wisselen is gebonden aan de algemene voorwaarden van de organisatie die de aangekondigde diensten levert. Na een verzoek van de deelnemer hiertoe aan de betreffende organisatie zullen deze voorwaarden aan de deelnemer worden toegezonden. Alle AZERTY producten en diensten zijn gebonden aan de Algemene Leveringsvoorwaarden van AZERTY, welke zijn gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Zwolle. Deze voorwaarden kunnen op verzoek van de deelnemer worden toegezonden.

1.2.7 Alle spaarpunten blijven aan het einde van het kalenderjaar van kracht voor het daaropvolgende jaar.

1.2.8 Indien een deelnemer na een periode van 12 maanden geen Azerties heeft verzameld, behoudt AZERTY zich het recht voor om het lidmaatschap eenzijdig te beëindigen.

1.2.9 Het AZERTY Spaarprogramma is een gratis particulier en zakelijk spaarprogramma. Zakelijke deelnemers zijn verplicht bij de werkgever kenbaar te maken dat zij deelnemen aan dit programma.

1.2.10 De deelnemer heeft ten aanzien van het AZERTY Spaarprogramma geen verplichtingen, behoudens de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden.

1.3 Aanmelding

1.3.1 Het AZERTY Spaarprogramma staat uitsluitend open voor particulieren, ondernemingen of andere rechtspersonen in Nederland en België die AZERTY producten en diensten afnemen, alsmede particulieren die meedoen met de acties uit onze Actiepagina. Overige ondernemingen of andere rechtspersonen kunnen niet als deelnemer worden ingeschreven.

1.3.2 Het Spaarprogramma Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

1.3.3 In aanmerking komende producten en in aanmerking komende diensten die niet langer dan 2 maanden voorafgaand aan de aanmeldingsdatum op het aanmeldingsformulier zijn afgenomen of gebruikt, komen in aanmerking voor het sparen van Azerties. Deze Punten kunnen achteraf worden geclaimd.

1.3.4 De deelnemer dient zelf AZERTY op de hoogte te houden van zijn/haar correcte adresgegevens. Indien een deelnemer van adres verandert, dient hij/zij AZERTY hiervan ofwel schriftelijk, ofwel via e- mail in kennis te stellen. De adreswijziging dient te zijn voorzien van de handtekening van de deelnemer, elektronisch of anderszins, al naar gelang de voorkeur van de deelnemer.

1.4 Naleving van het AZERTY Spaarprogramma

1.4.1 Op verzoek van AZERTY dient de zakelijke deelnemer een geldig uitreksel uit het Kamer van Koophandel register te overleggen. Wanneer de deelnemer hier niet binnen een redelijke, door AZERTY gestelde termijn gehoor aan geeft, zal dit automatisch tot beëindiging van de deelname leiden en komen alle verzamelde Azerties automatisch te vervallen.

1.4.2 Alle Azerties en de daaruit voortvloeiende cadeaus dienen te worden gespaard en gebruikt volgens de regels en richtlijnen in deze programmavoorwaarden. AZERTY behoudt zich het recht voor om een product of dienst al dan niet in aanmerking te laten komen voor het sparen van Categorie Punten.

1.4.3 Op ongebruikte, vervallen, frauduleuze of gerestitueerde producten of diensten kunnen geen Azerties worden gespaard. Indien een persoon bestelt en zich ten onrechte identificeert met dezelfde naam als een deelnemer, worden geen Azerties toegekend.

1.4.4 Alle claims met betrekking tot ontbrekende Punten dienen naar AZERTY te worden gezonden, ofwel via e-mail, ofwel per post, binnen 6 maanden na de betreffende transactie. Claims moeten worden ingediend tezamen met kopieën van orderbonnen of van facturen. Over dergelijke claims met betrekking tot ontbrekende Punten kan geen correspondentie worden gevoerd, en documenten die bij AZERTY zijn ingediend, worden niet geretourneerd.

1.4.5 De verkoop, aankoop, handel, doorverkoop, ruil of uitwisseling van Azerties, cadeauproducten of vouchers tegen enige vorm van vergoeding is verboden. Overtreders (met inbegrip van klanten die gebruikmaken van een gekocht of geruild cadeau) kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schadevergoeding en proceskosten.

1.4.6 In geval van overtreding van de algemene voorwaarden of tarieven van AZERTY of welke partners dan ook en/of wezenlijke overtreding van de AZERTY Spaarprogrammavoorwaarden of misbruik van het AZERTY Spaarprogramma, met inbegrip van het niet naleven van de regels en procedures van het programma, kan leiden tot annulering van de account van de deelnemer en blijvende uitsluiting van deelname aan het AZERTY Spaarprogramma, verbeurdverklaring van alle verzamelde Azerties en annulering van eerder uitgegeven, maar ongebruikte cadeaus.

1.4.7 In verband met de naleving van de programmavoorwaarden die van toepassing zijn op het AZERTY Spaarprogramma, behoudt AZERTY zich het recht voor om, indien zij dit noodzakelijk acht, toepasselijke juridische stappen te ondernemen tegen de deelnemer, en kan AZERTY schadevergoeding, kosten van rechtsbijstand en proceskosten verhalen.

1.5 Persoonlijke gegevens

1.5.1 AZERTY voldoet aan de Privacy Verklaring, wat betekent dat Azerty zorgvuldig zal omgaan met deze gegevens en niet aan derden zal worden verstrekt. Andere gegevens die door het bezoekgedrag aan de site te meten zijn, worden uitsluitend anoniem verwerkt en gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren.

1.5.2 De gegevens van de deelnemer worden opgenomen in het bestand van het Spaarprogramma. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van het Spaarprogramma en eventuele andere marketing activiteiten van AZERTY. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de deelnemer op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen.

1.5.3 De gegevens van de deelnemer zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld en zullen vertrouwelijk en conform de wet behandeld worden. Daarnaast zullen klant gegevens door AZERTY worden gebruikt voor direct marketing- of communicatiedoeleinden. Indien de deelnemer geen informatie over producten en diensten wenst te ontvangen, kan de deelnemer zich te allen tijde afmelden

1.6 Controle

1.6.1 AZERTY behoudt zich het recht voor om alle accounts van het AZERTY Spaarprogramma te allen tijde en zonder de deelnemer hiervan in kennis te stellen te controleren om naleving van de voorschriften van het AZERTY Spaarprogramma en van de toepasselijke leveringsvoorwaarden en/of prijzen te garanderen.

1.6.2 Indien bij een controle tegenstrijdigheden of overtredingen aan het licht komen, kan de verwerking van cadeauproducten, gespaarde Azerties en Punten-overzichten opgeschort worden totdat de tegenstrijdigheden of overtredingen naar tevredenheid van AZERTY zijn opgelost. In afwachting van een dergelijke oplossing, kan AZERTY naar eigen goeddunken besluiten de deelnemer het recht te ontzeggen om cadeaus in te wisselen en gebruik te maken van diensten en/of voordelen die verband houden met het AZERTY Spaarprogramma en van (AZERTY-)cadeaus of producten.

1.6.3 AZERTY behoudt zich het recht voor om informatie uit te wisselen met partners of andere partijen voor controledoeleinden.

1.7 Aansprakelijkheid

1.7.1 AZERTY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot schade, overlijden, vertraging, letsel of verlies als gevolg van of in verband met diensten, cadeaus of voordelen aangeboden, of niet aangeboden door AZERTY of haar partners binnen het AZERTY Spaarprogramma, tenzij dergelijke schade of dergelijk verlies het gevolg is van nalatigheid van AZERTY, of erdoor werd veroorzaakt met de bedoeling om dergelijke schade te veroorzaken of door roekeloosheid en in de wetenschap dat dergelijke schade waarschijnlijk het gevolg zou zijn, tenzij anders bepaald door de Warschau-conventie (zoals gewijzigd) of de Montreal-conventie, afhankelijk van welke van toepassing is.

1.7.2 Tenzij anders bepaald in 1.2 en 1.7.1 hierboven, is AZERTY niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van beëindiging of wijziging van het AZERTY Spaarprogramma of voor terugtrekking uit het AZERTY Spaarprogramma van een van de partners.

1.7.3 Indien AZERTY en/of partners ten onrechte een deelnemer Punten, cadeaus of een ander voordeel onthouden, is de enige verhaalsmogelijkheid van de deelnemer de uitkering van het ten onrechte ontzegde Azerties-tegoed, cadeau of voordeel indien dit beschikbaar is, of een door AZERTY te bepalen ander redelijk, vergelijkbaar voordeel zoals bepaald door AZERTY, of vergoeding van de bestede Azerties, naar keuze van de deelnemer.

1.7.4.AZERTY kan geen aansprakelijkheid erkennen voor ongeautoriseerd(e) gebruik van en/ of deelname aan dit internetspaarprogramma. Indien je vermoedt dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat er een foutieve bij- of afschrijving van parels heeft plaatsgevonden dan ben je verplicht dit te melden aan AZERTY. Wanneer je onterecht verkregen Azerties inwisselt dan bent je verplicht aanAZERTY een schadevergoeding te betalen ter hoogte van de waarde van de aangeschafte producten en/ of door AZERTY uitgekeerde korting.

1.8 Toepasselijk recht

Deze programmavoorwaarden zijn onderworpen aan, en worden geïnterpreteerd en toegepast volgens het Nederlands recht, en geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met deze programmavoorwaarden zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd, tenzij anders bepaald volgens verplichte wetsregels die van toepassing zijn, ongeacht het rechtsstelsel of het rechtsgebied waaraan het contract is onderworpen. Als gevolg van lokale wet- of regelgeving kan het echter voorkomen dat AZERTY niet in staat is het AZERTY Spaarprogramma of delen daarvan in bepaalde landen of voor bepaalde personen beschikbaar te stellen. AZERTY is niet aansprakelijk indien zij handelt conform deze wet- of regelgeving en behoudt zich dienovereenkomstig het recht voor om de deelname van een deelnemer aan het AZERTY Spaarprogramma te beëindigen en/of alle Azerties die de deelnemer heeft gespaard, als vervallen te verklaren.

2. Azerties sparen

2.1 Alle producten en diensten van AZERTY, zowel als leveringen die gezamenlijk worden uitgevoerd door AZERTY en een andere organisatie en die worden verkocht met een AZERTY part nummer, komen in aanmerking voor het sparen van Azerties mits als zodanig aangegeven in AZERTY Spaarpublicaties. De volgende producten en diensten zijn uitgesloten: producten/diensten tegen gereduceerde tarieven, gratis producten/diensten of producten/diensten tegen kostprijs en alle andere producten/diensten waarvan AZERTY van tijd tot tijd bepaalt dat ze niet in aanmerking komen voor het sparen van Punten, waarvan de deelnemers in kennis zullen worden gesteld.

2.2 De Azerties zijn pas inwisselbaar wanneer de retourtermijn van de producten (14 dagen na afhandeling van de order) verstreken is.

2.3 Azerties kunnen worden verkregen tijdens bepaalde acties. Het aantal Azerties zal dan worden vermeld

2.4 Azerties kunnen worden verkregen door het klikken op de producten en banners op de (vervolgpagina's van de) Actiepagina. U ontvangt hiervoor 2 Azerties per klik per dag en is onbeperkt mogelijk op een groot aantal producten en banners op deze pagina's, maar is niet gebonden aan een bepaalde periode.

2.5 Alle Azerties en de daaruit voortvloeiende cadeaus dienen overeenkomstig de bepalingen en richtlijnen in deze programmavoorwaarden te worden gespaard en besteed. AZERTY behoudt zich het recht voor om te bepalen of een product/dienst in aanmerking komt voor het sparen van Azerties.

2.6 Azerties kunnen uitsluitend worden gespaard indien de deelnemer de producten/diensten ook daadwerkelijk heeft afgenomen. Op ongebruikte, vervallen, frauduleuze of gerestitueerde producten/diensten kunnen geen Azerties worden gespaard. Alleen de klant die de producten/diensten daadwerkelijk heeft afgenomen en op wiens naam de Spaaraccount staat, kan Azerties sparen. Op producten/diensten die de deelnemer voor anderen koopt, kunnen geen Punten worden gespaard.

2.7 Azerties zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

2.8 Hoewel AZERTY zich zal inspannen om het juiste aantal Azerties toe te kennen, is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om de benodigde documenten zoals orderbonnen en facturen te bewaren om, indien nodig, deze te kunnen overleggen bij het achteraf claimen van Punten.

2.9 Tenzij anders aangekondigd door AZERTY, dienen deelnemers die tevens deelnemen aan andere loyaliteitsprogramma's er rekening mee te houden dat per product of transactie slechts voor een programma tegelijk Azerties kunnen worden gespaard. In voorkomende gevallen dienen deelnemers voor elke product en/of transactie voor een programma te kiezen.

2.10 Alle in aanmerking komende diensten die worden geleverd door partners komen in aanmerking voor het sparen van Azerties conform de voorwaarden zoals omschreven in AZERTY Spaarpublicaties die regelmatig worden uitgegeven. Diensten die door partners tegen een gereduceerd tarief voor medewerkers worden aangeboden, komen niet in aanmerking voor het sparen van Azerties.

2.11 Azerties zijn niet overdraagbaar. In geval van faillissement, fusie of overname (overlijden) van een deelnemer kan, afhankelijk van het plaatselijke recht, een overnemende partij zich aanmelden voor het AZERTY Spaarprogramma (mits de overnemende partij niet reeds deelnemer is).

2.12 Azerties hebben geen geldelijke waarde en kunnen dus niet worden ingewisseld voor contant geld. Ze kunnen wel worden verrekend met een openstaande factuur, indien het bedrag van deze factuur hoger is dan de waarde van het spaarsaldo.

2.13 Alle gespaarde Azerties zijn 1 jaar geldig na de laatste bestelling is gedaan. Daarna komen ze automatisch te vervallen.

2.14 Het saldo van de gespaarde acties zijn digitaal op te vragen door in te loggen op de website www.azerty.nl en kijken in “Mijn Gegevens”

3. Azerties inwisselen

3.1 Gekozen cadeaus hebben geen geldelijke waarde. Verloren, gestolen of verlopen cadeaus worden niet gerestitueerd, vervangen of verlengd.

3.2 De deelnemer is verantwoordelijk voor het betalen van alle belastingen, kosten, heffingen en/of toeslagen die betrekking hebben op de uitgifte of het gebruik van een cadeau (met inbegrip van douane-, inspectie-, veiligheids-, landbouw- en vertrekkosten). Bovendien zal de deelnemer zich houden aan alle (wettelijk) vereiste, landspecifieke voorschriften.

3.3 AZERTY draagt geen verantwoordelijkheid voor mogelijke fiscale consequenties voor deelnemers.

3.4 De deelnemer kan een cadeau ofwel voor zichzelf, ofwel voor een ander bestellen, conform de programmavoorwaarden van het AZERTY Spaarprogramma.

3.5 Indien een deelnemer een klacht heeft met betrekking tot een cadeau, dient AZERTY hiervan binnen 5 dagen na gebruik van het cadeau schriftelijk in kennis te worden gesteld.

3.6 Cadeaus worden naar het adres van de deelnemer gestuurd, zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier en zoals dit is opgenomen in de AZERTY-database. AZERTY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of verlies veroorzaakt door postdiensten of douaneprocedures.

3.7 Het opgebouwde saldo Azerties kan ook gebruikt worden als korting op een bestelling. Op de bevestigingspagina van het bestelproces wordt onder de klantgegevens een blok getoond waarin het saldo Azerties vermeld staat. Door een vinkje te zetten geeft u aan dat u het saldo wil gebruik als korting op die betreffende order.

3.8 Azerties kunnen niet worden ingewisseld als korting op de verzendkosten.

4. Uitbetalingen

4.1 De waarde van 200 Azerties is 1 euro. De waarde van 2000 Azerties is 10 euro

4.2 Er is geen minimum saldo benodigd om de Azerties als korting te gebruiken.