• azerty/check In-house assemblage
 • azerty/check Voor 23.00 uur besteld, volgende werkdag in huis*
 • azerty/check Eigen technische dienst
 • azerty/check Vragen? Stuur een appje

Algemene voorwaarden voor consumenten

Versie maart 2024

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
  1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Consument zaken, (digitale) diensten verwerft in verband met een Overeenkomst op Afstand en deze zaken of diensten door de Azerty worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde partij en Azerty;
  2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  3. Azerty: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Azerty B.V., gevestigd te (8102 HG) Raalte aan de Tjalkstraat 4b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 55425437 en WEEE registratie nummer DE44049377.
  4. Dag: kalenderdag.
  5. Dienst of Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook) die Azerty ter uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van de Consument verricht.
  6. Digitale dienst: dienst die de Consument in staat stelt gegevens in digitale vorm te creëren, te verwerken of op te slaan, of toegang tot die gegevens te krijgen, of dienst die voorziet in de mogelijkheid van het delen van gegevens of andere interactie met gegevens in digitale vorm die door de Consument of door andere gebruikers van die dienst worden geüpload of gecreëerd.
  7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd worden.
  8. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit met wie Azerty onderhandelt over de totstandbrenging van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst sluit.
  9. Herroepingsrecht: het recht van de Consument om binnen de Herroepingsstermijn zonder opgave van redenen een Overeenkomst op Afstand te ontbinden.
  10. Herroeppingsstermijn: de termijn waarbinnen het Herroepingsrecht kan worden uitgeoefend.
  11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Azerty en de Consument met betrekking tot door Azerty aan de Consument te leveren Zaak en/of Dienst.
  12. Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Azerty en de Consument en waarbij, tot het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.
  13. Partijen: Azerty en de Consument gezamenlijk.
  14. Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.
  15. Website: www.azerty.nl
  16. Zaak of Zaken: de door Azerty te leveren zaak of zaken, waaronder doch niet uitsluitend computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee samenhangende zaken.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvraag, bestelling en Overeenkomst tussen Azerty en de Consument, ongeacht op welke wijze deze
               tot stand komen.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 3. Azerty heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien het gaat om wezenlijke wijzigingen, zal Azerty zich inspannen om deze wijzigingen voordat zij in werking
               treden aan te kondigen en heeft de Consument het recht om de Overeenkomst voorafgaand aan het aangekondigde tijdstip van de inwerkingtreding te ontbinden.
 4. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Azerty en een laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te downloaden en op te slaan via de
               website van Azerty (https://azerty.nl).
 5. De verwerking van de (persoons)gegevens van de Consument geschiedt overeenkomstig de privacyverklaring van Azerty die te vinden is via 
               azerty.nl/klantenservice/voorwaarden/privacyverklaring

Artikel 2: Identiteit Azerty

 

 1. Azerty is een besloten vennootschap die handelt onder de naam Azerty.
 2. Het bezoek- en vestigingsadres van Azerty is: Tjalkstraat 4b te (8102 HG) Raalte.
 3. Azerty is telefonisch bereikbaar op: 0572- 328120.
 4. Azerty is per e-mail bereikbaar op: verkoop@azerty.nl.

Artikel 3: Aanbod en offerte

 

 1. Ieder aanbod en iedere offerte van Azerty in welke vorm ook, is -tenzij Schriftelijk anders door Azerty is vermeld- vrijblijvend, herroepelijk en vervalt indien de Zaak en/of de Dienst waarop het aanbod of de offerte (mede) betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 2. Bij aanvaarding van een aanbod en/of offerte door de Consument, behoudt Azerty zich het recht voor het aanbod en/of de offerte binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen. Onder opgaaf van redenen zal Azerty dit Schriftelijk aan de Consument bekend maken.
 3. Indien aanvaarding van een aanbod en/of offerte door de Consument (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod en/of offerte van Azerty komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij Azerty Schriftelijk anders aangeeft.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en/of de offerte binden Azerty niet. Azerty heeft, wanneer het gaat om ondergeschikte prestaties, het recht om van de
  gevoegde, getoonde en/of medegedeelde informatie af te wijken, bijvoorbeeld indien afwijking naar het oordeel van Azerty nodig is ter verbetering van (de technische staat van) de aangeboden Zaak en/of Dienst. Indien de aangeboden Zaak en/of Dienst daarmee wezenlijk van de toegezegde Zaak en/of Dienst afwijkt, heeft de Consument de bevoegdheid om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Overeenkomst

 

 1. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand nadat de Consument het bestelproces via de Website volledig heeft afgerond door betaling van de Zaak en/of Dienst dan wel nadat
  de Consument een Schriftelijke orderbevestiging van Azerty heeft ontvangen.
 2. Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging, dient de Consument onverwijld Schriftelijk aan Azerty te melden.
 3. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij Schriftelijk door Azerty zijn bevestigd.
 4. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken binden Azerty slechts voor zover zij door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van Azerty zijn gedaan en/of gemaakt of
  Schriftelijk door een zodanige medewerker zijn bevestigd.

Artikel 5: Prijzen

 

 1. Alle door Azerty opgegeven of met haar overeengekomen prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief btw en exclusief bijkomende kosten zoals verzend- en afleveringskosten en
               heffingen zoals verwijderingsbijdrage of kopieerheffing. Deze zullen voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld.
 2. Wijzigingen van opgegeven prijzen worden uitdrukkelijk door Azerty voorbehouden tot het moment waarop Azerty de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Als één of meer van
  de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden- is Azerty derhalve gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd en/of is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na het sluiten van de
  Overeenkomst zal plaatsvinden en/of wanneer de prijswijziging een verhoging van meer dan 10% betreft, heeft de Consument de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden, tenzij
  de prijsverhoging een wettelijke prijsverhoging betreft. Een wettelijke prijsverhoging, bijvoorbeeld door verhoging van de omzetbelasting, levert geen grond op voor ontbinding.

Artikel 6: Betaling

 

 1. Azerty en de Consument kunnen overeenkomen dat betaling plaatsvindt bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling. Indien geen (volledige) vooruitbetaling is overeengekomen, dient
  betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na het ingaan van de Herroepingstermijn, of bij het ontbreken van een Herroepingsstermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Als datum van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Azerty.
 3. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat de Consument het verschuldigde bedrag in termijnen mag voldoen, zijn de resterende termijnen onmiddellijk opeisbaar indien en zodra:
  1. één of meer betalingstermijnen niet tijdig zijn voldaan of de Consument een andere verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  2. het faillissement van de Consument is uitgesproken of de Consument is toegelaten tot de WSNP. 
 4. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de Consument direct, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. In het geval de Consument jegens Azerty  in verzuim is, is de Consument verplicht tot betaling van de wettelijke rente over het resterende bedrag van de prijs vanaf de dag van het verzuim tot en met de dag van de ontvangst van de betaling door Azerty. Tevens is de Consument in dat geval verplicht tot betaling van buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 40.
 5. Door de Consument gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen/betalingsverplichtingen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Consument dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur/ betalingsverplichting.

Artikel 7: Levering en uitvoering

 

 1. In de aanbieding of offerte opgenomen of anderszins besproken of overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Diensten of levering van de Zaken door Azerty zullen door Azerty worden nagestreefd. Dit gebeurt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij een kortere of langere leveringstermijn is afgesproken. 
 2. Indien overschrijding van de leveringstermijn dreigt, zal Azerty dit zo spoedig mogelijk mededelen aan de Consument. 
 3. Indien op verzoek van de Consument de levertijd wordt uitgesteld of bespoedigd, is de Consument gehouden tot vergoeding aan Azerty van de hiermee gepaard gaande en voorafgaand gespecifieerde kosten.
 4. Levering van de Zaak vindt plaats door de Zaak in de macht van de Consument te stellen. Dit kan naar keuze van de Consument geschieden door afgifte van de Zaak aan de balie van Azerty aan de Tjalkstraat 4b te Raalte of door bezorging van de Zaak op het door de Consument opgegeven adres. 
 5. Door afgifte aan de balie gaat het risico van de Zaak over op de Consument. Indien de Consument heeft gekozen voor bezorging van de Zaak, berust het risico van de Zaak tot het moment van bezorging op het door de Consument opgegeven adres bij Azerty, tenzij de Consument een vervoerder heeft aangewezen die door Azerty niet standaard wordt aangeboden, in welk geval het risico van de Zaak reeds op de Consument overgaat op het moment van ontvangst van de Zaal door de vervoerder. 
 6. Azerty heeft het recht de Overeenkomst in gedeelten na te komen. 
 7. Azerty heeft het recht de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren, in welk geval de Consument bevoegd is de Overeenkomst te ontbinden.  

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Azerty aan de Consument afgeleverde Zaken blijven eigendom van Azerty totdat de Consument aan alle verplichtingen jegens Azerty, die voortvloeien uit zowel de desbetreffende Overeenkomst als andere Overeenkomsten, heeft voldaan.
 2. Het is de Consument niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Zaken te vervreemden of te bezwaren.
 3. De Consument is verplicht op eerste verzoek van Azerty medewerking te verlenen aan afgifte van de eigendommen van Azerty.

Artikel 9: Garantie

 

 1. Azerty verleent een garantie van 2 jaar op de Zaak, ingaande vanaf het moment van aflevering.
 2. Naast de in artikel 9.1. omschreven garantie van Azerty, kan het zijn dat de fabrikant of importeur van de Zaak of onderdelen daarvan een eigen garantie biedt. Voor vragen daarover kan de Consument contact opnemen met Azerty.

Artikel 10: Klachten en reclames

 

 1. De Consument dient klachten en reclames over de afgeleverde Zaak en/of uitgevoerde Dienst binnen bekwame tijd na ontdekking aan Azerty kenbaar te maken. Een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na ontdekking is tijdig. Kennisgevingen dienen bij voorkeur Schriftelijk, voorzien van een duidelijke en volledige omschrijving, bij Azerty te worden gemeld.
 2. Azerty streeft ernaar om ingediende klachten over de afgeleverde Zaak en/of uitgevoerde Dienst  binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht te beantwoorden. Indien daarvoor meer tijd blijk te zijn, dan laat Azerty binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht weten wanneer de Consument antwoord kan verwachten.
 3. Voor klachten die betrekking hebben op de verwerking van de persoonsgegevens van de Consument geldt een aparte klachtenprocedure, die is omschreven in de privacyverklaring van Azerty die te vinden is via azerty.nl/klantenservice/voorwaarden/privacyverklaring

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Azerty jegens de Consument is uitgesloten, met uitzondering van wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding die op Azerty van toepassing zijn. 

Artikel 12. Annulering

 1. De Consument kan een bestelling kosteloos annulering als de (onderdelen van) de bestelling nog niet is (zijn) verzonden, tenzij het gaat om een Zaak en/of Dienst waarvoor overeenkomstig artikel 14 het Herroepingsrecht niet geldt.

Artikel 13. Herroepingsrecht Zaak

 1. Bij de aankoop van een Zaak kan een Consument gebruik maken van zijn Herroepingsrecht tot de Herroepingstermijn van veertien dagen is verstreken, na:
  1. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de Zaak heeft ontvangen;
  2. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste Zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  3. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van een Zaak bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  4. de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode.
 2. Tijdens de in artikel 13.1 genoemde periode behoort de Consument zorgvuldig om te gaan met de Zaak en de verpakking. Daaronder wordt verstaan dat de Consument de Zaak slechts in die mate uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de Consument de Zaak wil behouden. De Consument is aansprakelijk voor een waardevermindering van de Zaak die het gevolg is van een behandeling van de Zaak die verder gaat dan in dit artikellid is omschreven. Azerty is gerechtigd de waardevermindering te verrekenen met het door de Consument terug te ontvangen bedrag.
 3. De Consument oefent het Herroepingsrecht uit door binnen de Herroepingstermijn het ingevulde Modelformulier voor ontbinding, bedoeld in bijlage I deel B van de richtlijn, te zenden of een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Azerty. Wordt deze verklaring op elektronische wijze via de Website uitgebracht, dan bevestigt Azerty onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst daarvan. Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht.
 4. Als de Consument van zijn Herroepingsrecht gebruik maakt, dient de Consument onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na gebruikmaking van het Herroepingsrecht de Zaak met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking naar Azerty terug te sturen/ aan Azerty af te geven. 
 5. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de Zaak. Alle overige kosten die de Consument al heeft betaald, zal Azerty zo spoedig mogelijk, in ieder geval uiterlijk binnen 14 dagen na gebruikmaking van het Herroepingsrecht terugbetalen met gebruikmaking van het zelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt. Azerty is gerechtigd te wachten met terugbetaling totdat Azerty de Zaak heeft ontvangen of totdat de Consument heeft aangetoond de Zaak te hebben geretourneerd.
 6. Als de Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Azerty de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet aan de Consument terug te betalen.
 7. Als de Consument gebruik maakt van zijn Herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Artikel 14. Herroepingsrecht Dienst of Digitale Inhoud

 1. Bij de aankoop van een Dienst of levering van Digitale Inhoud die niet op een materiele drager is geleverd en die niet kwalificeert als een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230p sub g BW, kan een Consument gebruik maken van zijn Herroepingsrecht tot de Herroepingstermijn van veertien dagen is verstreken, na de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 2. Het herroepingsrecht wordt overeenkomst artikel 13.3 uitgeoefend.
 3. Indien de Consument herroept na Azerty eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de Dienst al tijdens de Herroepingstermijn aan te vangen mag Azerty het bedrag in rekening brengen dat evenredig is aan dat gedeelte van de Overeenkomst dat door Azerty al is nagekomen/geleverd. Dit bedrag wordt berekend op grond van de totale prijs zoals vastgelegd in de Overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst dat is uitgevoerd. 
 4. Na gebruikmaking van het Herroepingsrecht ziet de Consument af van het gebruik van de digitale inhoud of de digitale dienst en van de terbeschikkingstelling daarvan aan derden.

Artikel 15. Geen Herroepingsrecht

 1. In de artikel 6:230p BW omschreven gevallen heeft de Consument geen Herroepingsrecht. Ingevolge artikel 6:230p BW heeft de Consument onder meer geen Herroepingsrecht bij:
  1. een Overeenkomst waarbij de prijs van de Zaak en/of Dienst gebonden is aan schommelingen op de financiële markten waarop Azerty geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  2. een Overeenkomst waarbij de Consument Azerty specifiek verzocht heeft de Consument te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten, met uitzondering van:
   1°.aanvullende dienstverlening waar de Consument niet uitdrukkelijk om heeft verzocht;
   2°.de levering van andere Zaken dan die noodzakelijk zijn om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren;
  3. een Overeenkomst tot het verrichten van Diensten, na nakoming van de Overeenkomst, en voor zover de Overeenkomst voor de Consument een betalingsverplichting inhoudt, indien:
   1°.de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument; en
   2°.de Consument heeft verklaard afstand te doen van zijn Herroepingsrecht zodra Azerty de Overeenkomst is nagekomen;
  4. een consumentenkoop betreffende:
   1°.de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   2°.de levering van Zaken die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
   3°.de levering van Zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
   4°.de levering van Zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
   5°.de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  5. een Overeenkomst voor de levering van Digitale Inhoud die niet op een materiële drager is geleverd voor zover de nakoming is begonnen, en voor zover de Overeenkomst voor de Consument een betalingsverplichting inhoudt, indien:
   1°.de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument;
   2°.de Consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding; en
   3°.Azerty een bevestiging heeft verstrekt als bedoeld in artikel 6:230t lid 2, of artikel 6:230v lid 7.

 

Artikel 16. Overdraagbaarheid

 1. Azerty heeft het recht haar uit de Overeenkomst voortvloeiende (vorderings)rechten op de Consument aan derden over te dragen. 
 2. Azerty heeft het recht haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen indien de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten behoren. Indien de overgang niet in dit kader plaatsvindt, heeft de Consument te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst te ontbinden. 
 3. Het is de Consument niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Azerty.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen tussen Azerty en de Consument die voortvloeien uit de tussen hen tot stand gekomen Overeenkomst of daarmee verband houden, worden overeenkomstig artikel 101 Rv voorgelegd aan de rechter van de woonplaats, of bij gebreke daarvan van het werkelijk verblijf van de Consument.
 2. Op elke Overeenkomst tussen Azerty en de Consument is Nederlands recht van toepassing. 

Maart 2024

loader
Bezig met laden...