• azerty/check In-house assemblage
 • azerty/check Voor 23.00 uur besteld, volgende werkdag in huis*
 • azerty/check Eigen technische dienst
 • azerty/check Vragen? Stuur een appje

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid

 

 1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
  1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
  2. Azerty: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Azerty B.V., gevestigd te (8102 HG) Raalte aan de Tjalkstraat 4b, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer: 55425437 en WEEE registratie nummer DE44049377.
  3. Dienst of Diensten: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd ook) die Azerty ter uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van de Klant verricht.
  4. Klant: de opdrachtgever die handelend uit hoofde van zijn beroep of bedrijf met wie Azerty onderhandelt over de totstandbrenging van een Overeenkomst en/of een Overeenkomst sluit.
  5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Azerty en de Klant met betrekking tot door Azerty aan de Klant te leveren Zaak en/of Dienst.
  6. Partijen: Azerty en de Klant gezamenlijk.
  7. Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie.
  8. Website: azerty.nl
  9. Zaak of Zaken: de door Azerty te leveren zaak of zaken, waaronder doch niet uitsluitend computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee samenhangende zaken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, aanvraag, bestelling en Overeenkomst tussen Azerty en de Klant, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen Schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze afwijkingen zijn gemaakt.
 4. De toepasselijkheid van de (algemene) voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat Azerty daaraan niet is gebonden.
 5. Azerty heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding daarvan.
 6. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij Azerty en een laatste versie van de Algemene Voorwaarden is te downloaden en op te slaan via de website van Azerty B.V. (https://azerty.nl).
 7. De Klant geldt niet als (handels)agent of distributeur van Azerty tenzij hij als zodanig Schriftelijk door Azerty is aangesteld.

Artikel 2: Aanbod, offerte en bestelling

 1. Ieder aanbod en iedere offerte van Azerty in welke vorm ook, is -tenzij Schriftelijk anders door Azerty is vermeld- vrijblijvend, herroepelijk en vervalt indien de Zaak en/of de Dienst waarop het aanbod of de offerte (mede) betrekking heeft niet meer beschikbaar is.
 2. Bij aanvaarding van een aanbod en/of offerte door de Klant, behoudt Azerty zich het recht voor het aanbod en/of de offerte binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen. Onder opgaaf van redenen zal Azerty dit Schriftelijk aan de Klant bekend maken.
 3. Indien aanvaarding van een aanbod en/of offerte door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod en/of offerte van Azerty komt er geen Overeenkomst tot stand, tenzij Azerty Schriftelijk anders aangeeft.
 4. De (product)specificaties, modellen, afbeeldingen, tekeningen, gewichten, maten en gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur voor nieuwe technologieën die Azerty in haar aanbod, offertes, prijslijsten, folders, brochures en/of op haar website heeft gevoegd, getoond en/of heeft medegedeeld worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt zonder dat de Zaak en/of Dienst daaraan hoeft te beantwoorden. De Klant kan aan deze informatie geen rechten ontlenen. Azerty heeft het recht om van de gevoegde, getoonde en/of medegedeelde informatie af te wijken, bijvoorbeeld indien afwijking naar het uitsluitende oordeel van Azerty nodig is ter verbetering van (de technische staat van) de aangeboden Zaak en/of Dienst.
 5. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand nadat de Klant het bestelproces via de Website volledig heeft afgerond door betaling van de Zaak en/of Dienst dan wel nadat de Klant een Schriftelijke orderbevestiging van Azerty heeft ontvangen.
 6. Eventuele onjuistheden in de orderbevestiging, dient de Klant onverwijld Schriftelijk aan Azerty te melden.
 7. Aanvullingen, wijzigingen en nadere afspraken ten aanzien van geplaatste bestellingen en opdrachten gelden alleen indien zij Schriftelijk door Azerty zijn bevestigd.
 8. Mondelinge toezeggingen en/of afspraken binden Azerty slechts voor zover zij door een vertegenwoordigingsbevoegde medewerker van Azerty zijn gedaan en/of gemaakt of Schriftelijk door een zodanige medewerker zijn bevestigd.

Artikel 3: Prijzen

 1. Alle door Azerty opgegeven of met haar overeengekomen prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief btw en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen transport- en administratiekosten, tenzij Partijen Schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Eventuele koersverschillen komen voor rekening van de Klant.
 3. Wijzigingen van opgegeven prijzen worden uitdrukkelijk door Azerty voorbehouden tot het moment waarop Azerty de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd. Als één of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan -ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden- is Azerty derhalve gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien een prijswijziging een verhoging betreft van meer dan 10 % van de overeengekomen prijs, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te beëindigen onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst aan Azerty te voldoen.

Artikel 4: Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden bij vooruitbetaling dan wel binnen de op de door Azerty verstuurde factuur genoemde termijn. Indien op de factuur geen termijn voor betaling is vermeld, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 2. Azerty heeft het recht van de Klant te verlangen dat (in afwijking van artikel 4.1. van deze Algemene Voorwaarden) vooruitbetaling plaatsvindt dan wel dat zekerheid wordt gesteld voor de betaling. Azerty heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat de vooruitbetaling heeft plaatsgevonden dan wel de zekerheid is gesteld.
 3. Als datum van betaling geldt de datum waarop het verschuldigde bedrag is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Azerty.
 4. Indien tussen Partijen is overeengekomen dat de Klant het verschuldigde bedrag in termijnen mag voldoen, zijn de resterende termijnen onmiddellijk opeisbaar indien en zodra:
  1. één of meer betalingstermijnen niet tijdig zijn voldaan of de Klant een andere verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  2. het faillissement van of surseance van betaling voor de Klant is aangevraagd;
  3. (de onderneming van) de Klant (gedeeltelijk) wordt ontbonden of geliquideerd;
  4. beslag wordt gelegd ten laste van de Klant. 
 5. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is de Klant direct, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, in verzuim. De Klant is alsdan rente verschuldigd, die wordt vastgesteld op 1,5 % van het factuurbedrag per maand of, voor zover dit rentebedrag hoger is, de wettelijke handelsrente. Daarnaast is de Klant alsdan aansprakelijk voor alle door Azerty gemaakte kosten in verband met de invordering, waarbij geldt dat Azerty in dit kader in ieder geval een bedrag gelijk aan 15 % van de hoofdsom in rekening mag brengen, met een minimum van € 225,-.
 6. Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Ieder beroep van de Klant op verrekening, opschorting of een retentierecht is uitgesloten.

Artikel 5: Levering

 1. Levering van de Zaak vindt plaats door de Zaak in de macht van de Klant te stellen. Dit kan naar keuze van de Klant geschieden door afgifte van de Zaak aan de Klant ter plaatse van de balie van Azerty aan de Tjalkstraat 4b te Raalte of door afgifte van de Zaak aan de eerste vervoerder. 
 2. Het risico met betrekking tot de Zaak gaat over op de Klant zodra de Zaak ter plaatste van de balie voor afgifte aan de Klant gereed ligt dan wel indien Azerty de Zaak heeft aangeboden aan de eerste vervoerder. 
 3. Alle Zaken worden te allen tijde voor risico van de Klant geladen, vervoerd en gelost, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 4. Alle Zaken worden te allen tijde onverzekerd vervoerd, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 5. Alle uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen, heffingen, rechten etc. zijn voor rekening van de Klant, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen
 6. De keuze van het vervoermiddel is bij franco levering aan Azerty, tenzij Partijen Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 
 7. In de aanbieding of offerte opgenomen of anderszins besproken of overeengekomen termijnen voor de uitvoering van de Diensten of levering van de Zaken door Azerty zullen door Azerty worden nagestreefd, maar zijn niet bindend. Deze termijnen zijn nadrukkelijk geen fatale termijnen.
 8. Indien overschrijding van de levertijd dreigt, zal Azerty dit zo spoedig mogelijk mededelen aan de Klant. Azerty heeft dan het recht de levertijd te verlengen met een termijn die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is.
 9. Overschrijding van de levertijd leidt niet tot verzuim van Azerty of enige aansprakelijkheid jegens de Klant, en geeft de Klant niet de bevoegdheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij:
  1.  de overschrijding meer dan 30 dagen bedraagt of volgens mededeling van Azerty meer dan 30 dagen zal bedragen; én
  2. de overschrijding niet het gevolg is van overmacht als bedoeld in 10 van deze Algemene Voorwaarden; én
  3. de te leveren Zaak géén pre-order of Zaak met een onbekende levertijd betreft.
 10. Indien is voldaan aan in artikel 5.9. onder i tot en met iii genoemde vereisten, is de Klant -zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist- bevoegd om de Overeenkomst door een Schriftelijke mededeling aan Azerty te ontbinden. Indien de Klant overeenkomstig dit artikel tot ontbinding overgaat, heeft de Klant uitsluitend en voor zover aan de orde recht op terugbetaling van het door haar al betaalde gedeelte van de prijs. Als al gedeeltelijk is geleverd, kan de Overeenkomst slechts gedeeltelijk worden ontbonden, namelijk voor het nog niet geleverde gedeelte, tenzij het al geleverde gedeelte voor de Klant niet zelfstandig bruikbaar is. Indien de Klant overeenkomstig dit artikel tot gedeeltelijke ontbinding overgaat, heeft de Klant uitsluitend en voor zover aan de orde, recht op terugbetaling van het gedeelte van de prijs dat betrekking heeft op het niet geleverde gedeelte.
 11. Indien op verzoek van de Klant de levertijd wordt uitgesteld of bespoedigd, is de Klant gehouden tot vergoeding aan Azerty van de hiermee gepaard gaande kosten.
 12. Als de Klant na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van de Zaak en/of Dienst is Azerty gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten en schade aan de Klant in rekening te brengen. Een en ander laat eventuele andere rechten van Azerty, zoals het recht om haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverlet. De Klant is dan voorts verplicht tot betaling van de prijs alsof levering volgens de overeengekomen levertijd heeft plaatsgevonden.
 13. Azerty heeft steeds het recht de Overeenkomst in gedeelten na te komen of door derden te laten uitvoeren. Indien Azerty, conform deze bepaling, gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft Azerty het recht hiervoor separaat te factureren en is de Klant is verplicht deze facturen te voldoen. 
 14. Indien Azerty de Klant vooraf instemming vraagt voor het geheel of gedeeltelijk uit laten voeren van werkzaamheden door derden en indien de Klant hiermee instemt, is Azerty ontslagen van iedere verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die door derden verrichte werkzaamheden.

Artikel 6: Retournering van producten

 1. Wijziging of annulering van de overeenkomst door de Klant behoeft de uitdrukkelijke en Schriftelijke instemming van Azerty. Indien de Klant de Overeenkomst wil wijzigen of annuleren, is de Klant verplicht alle reeds door Azerty gemaakte kosten en de door Azerty geleden schade, waaronder doch niet uitsluitend de gederfde winst, aan Azerty te vergoeden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 1. De door Azerty aan de Klant geleverde Zaken blijven eigendom van Azerty totdat de Klant aan alle verplichtingen jegens Azerty, die voortvloeien uit zowel de desbetreffende Overeenkomst als andere Overeenkomsten, heeft voldaan.
 2. De Klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te verzekeren, deze duidelijk te merken als eigendom van Azerty en eventuele daarop aangebrachte  fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers niet te wijzigen en/of te verwijderen.
 3. Het is de Klant niet toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken te vervreemden of te bezwaren.
 4. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Azerty medewerking te verlenen aan afgifte van de eigendommen van Azerty. Daarnaast is Azerty bevoegd om op ieder moment haar eigendommen terug te nemen. De Klant machtigt Azerty hierbij in dit kader de plaatsen te betreden waar de eigendommen van Azerty zich bevinden.
 5. Indien de in dit artikel bedoelde eigendomsvoorbehouden om welke reden dan ook teniet zijn gegaan, is De Klant gehouden Azerty op eerste verzoek een (eerste) pandrecht te verschaffen voor al hetgeen de Klant jegens Azerty schuldig is of nog zal worden, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 8: Garantie

 1. Azerty verleent een garantie van 1 jaar op de Zaak, ingaande vanaf het moment van levering. Na verloop van de garantietermijn is Azerty niet meer aansprakelijk voor gebreken in het door haar geleverde Zaak.
 2. De garantie geldt niet:
  1. In geval van onoordeelkundig of onjuist gebruik c.q. onderhoud door de Klant dan wel het niet in acht nemen van (veiligheids)instructies;
  2. Indien de Klant en/of derden de afgeleverde Zaak heeft gewijzigd;
  3. Indien de Klant zijn betalingsverplichting niet nakomt;
  4. Indien de Klant de Zaak onjuist heeft gemonteerd;
  5. Bij vervreemding door de Klant de Zaak waarvoor de garantie geldt;
  6. Gebreken ontstaan door normale slijtage.
 3. In geval van een gegronde aanspraak onder de garantietermijn heeft Azerty het recht om:
  1. de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of
  2. de Overeenkomst opnieuw na te komen, of
  3. tot herstel over te gaan met instandhouding van de bestaande Overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Klant aan Azerty op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. Indien Azerty overeenkomstig dit artikel tot herstel is overgegaan zullen op dit herstel alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.  

Artikel 9: Klachten en reclames

 1. De Klant is verplicht de afgeleverde Zaak en/of uitgevoerde Dienst direct na aflevering/uitvoering te inspecteren op gebreken c.q. kwaliteit. De Klant is verplicht klachten en reclames over de afgeleverde Zaak en/of uitgevoerde Dienst binnen 5 dagen na levering van de Zaak en/of Dienst Schriftelijk aan Azerty kenbaar te maken op straffe van verval van het recht deze klachten en reclames alsnog bekend te maken. Voor zover de Klant aantoont dat gebreken ondanks een grondig en deskundig onderzoek niet eerder konden worden ontdekt en gemeld, kan de Klant klachten over de afgeleverde Zaak en/of de uitgevoerde Dienst tot uiterlijk vijf (5) dagen na ontdekking daarvan Schriftelijk aan Azerty kenbaar maken op straffe van verval van het recht deze klachten en reclames alsnog bekend te maken.
 2. Reclames inzake de factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Azerty te worden ingediend. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
 3. Een reclame geeft de Klant geen recht betaling te weigeren of op te schorten.
 4. In het geval Azerty van oordeel is dat een reclame terecht is ingediend, heeft Azerty het recht om:
  1. de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of 
  2. de Overeenkomst opnieuw na te komen, of 
  3. tot herstel over te gaan met instandhouding van de bestaande Overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Klant aan Azerty op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren. Indien Azerty overeenkomstig dit artikel tot herstel is overgegaan zullen op dit herstel alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 
 5. Op Azerty rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende reclame indien de Klant niet aan al zijn verplichtingen jegens Azerty (zowel financieel of anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.
 6. Een reclame betreffende geleverde Zaken kan geen invloed hebben op eerder geleverde of op alsnog te leveren Zaken, ook niet indien die Zaken zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van dezelfde overeenkomst.
 7. Geen reclame kan worden behandeld indien afgeleverde zaken naar het oordeel van Azerty niet meer in elk opzicht in exact dezelfde staat verkeren als ten tijde van de levering.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van Azerty onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze bij het tot stand komen van de Overeenkomst voorzienbaar, die nakoming van de Overeenkomst door Azerty blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk bezwarend maakt. Tot deze omstandigheden behoren ieder geval doch niet uitsluitend (naar het redelijke oordeel van Azerty vast te stellen) oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, import- en exportbeperkingen, overheidsmaatregelen, brand, terrorisme, epidemieën en pandemieën, bovengemiddeld ziekteverzuim van personeel van Azerty, natuurrampen, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan brand- en grondstoffen, halffabricaten en andere materialen, beperkte beschikbaarheid van energie, elektriciteitsstoring, storing van internet, storing van computernetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten en cybercrime.
 2. Van overmacht is eveneens sprake indien toeleveranciers, of derden van wie Azerty de voor haar bedrijfsvoering benodigde zaken betrekt, of derden die door Azerty worden ingeschakeld voor inslag, opslag, uitslag en het vervoeren, te maken krijgen met een overmachtssituatie zoals omschreven en zulks de nakoming van de Overeenkomst door Azerty blijvend of tijdelijk verhindert of onredelijk bezwarend maakt. 
 3. In het geval van een situatie van overmacht heeft Azerty het recht de uitvoering Overeenkomst op te schorten dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de Overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft, een en ander zonder hiervoor enige boete en/of (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.
 4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan zes (6) maanden, hebben Partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Azerty hiervoor enige boete en/of (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd is.
 5. Indien Azerty op het moment van intreden van de overmachtssituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, heeft Azerty het recht het deel separaat aan de Klant te factureren en is de Klant verplicht die facturen te voldoen. 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Azerty is, onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden en behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Azerty, beperkt tot het in dit artikel bepaalde.
 2. Azerty is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor directe schade, waarbij onder directe schade uitsluitend wordt verstaan
  1. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Azerty aan de Overeenkomst te laten beantwoorden.
  2. redelijke kosten ter voorkoming en/of beperking van schade, voor zover deze kosten daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de schade als bedoeld onder a.
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade als bedoeld onder a. en b.

   Onder redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Azerty aan de Overeenkomst te laten beantwoorden wordt uitsluitend verstaan de kosten van het opnieuw leveren van de betreffende Zaken of Diensten.
 3. Azerty is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, schade door bedrijfsstagnatie, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, vertragingsschade, kosten van derden en schade geleden door derden.
 4. De aansprakelijkheid van Azerty is, onverminderd het voorgaande, per gebeurtenis beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Azerty dekking biedt, minus het geldende eigen risico voor Azerty. Indien deze verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, dan is de totale aansprakelijkheid van Azerty per gebeurtenis beperkt tot de factuurwaarde (exclusief btw) van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de van de factuurwaarde (exclusief btw) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Indien Azerty jegens de Klant aansprakelijk is wegens toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door gebreken in de afgeleverde Zaken, is Azerty gerechtigd in plaats van betaling van een schadevergoeding:
  1. de factuur te crediteren voor een evenredig deel ervan, of
  2. de Overeenkomst opnieuw na te komen, of
  3. tot herstel over te gaan met instandhouding van de bestaande Overeenkomst, zulks onder de verplichting van de Klant aan Azerty op haar verzoek het niet deugdelijk geleverde franco te retourneren.
 6. Iedere rechtsvordering en ieder vorderingsrecht van de Klant jegens Azerty uit welke hoofde dan ook, vervalt na het enkele verloop van zes (6) maanden na uitvoering van de Overeenkomst door Azerty.
 7. De Klant vrijwaart Azerty voor alle aanspraken van derden die een gevolg zijn van, voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 12: Opzegging, opschorting en ontbinding van de Overeenkomst

 1. Azerty heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde tussentijds op te zeggen, om welke reden dan ook en zonder hiervoor enige boete en/of (schade)vergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.
 2. Azerty heeft het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, zonder dat Azerty in dat verband enige vergoeding aan de Klant verschuldigd is en onverminderd alle overige rechten van Azerty. Dit recht geldt in ieder geval indien: 
  1. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2.  sprake is van surseance, faillissement of (gedeeltelijk) liquidatie van de Klant of indien een aanvraag tot faillissement of surseance is ingediend;
  3. de Klant verzoekt dat op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
  4. de Klant wordt ontbonden;
  5. van Azerty niet langer kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Indien de Overeenkomst door Azerty geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Azerty op de Klant onmiddellijk opeisbaar. De Klant is in dat geval verplicht de reeds door Azerty verrichte prestaties aan Azerty te vergoeden. 
 4. Onverminderd artikel 12.3 van deze Algemene Voorwaarden is de Klant in het geval van opschorting of ontbinding op grond van artikel 12.2. van deze Algemene Voorwaarden een direct opeisbare boete verschuldigd van 10 % van het bedrag/de bedragen op de op dat moment openstaande factuur/facturen. Azerty heeft het recht, indien de boete niet de volledige schade dekt, in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW, tevens schadevergoeding te vorderen. 
 5. De Klant kan de Overeenkomst wegens (een) aan Azerty toe te rekenen tekortkoming(en) slechts ontbinden voor zover Azerty er ook na een Schriftelijke aanmaning niet binnen een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke termijn in slaagt de tekortkoming(en) op aanvaardbare wijze op te heffen en instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Klant kan worden gevergd. 
 6. Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de Klant wordt ontbonden, is de Klant verplicht alle reeds door Azerty gemaakte kosten en de door Azerty geleden schade, waaronder doch niet uitsluitend de gederfde winst, aan Azerty te vergoeden.

Artikel 13: Overdraagbaarheid

 1. Het is de Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Azerty.

Artikel 14: Nietigheid/vernietiging

 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Azerty zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen tussen Azerty en de Klant die voortvloeien uit de tussen hen tot stand gekomen Overeenkomst of daarmee verband houden, worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle.
 2. Op elke Overeenkomst tussen Azerty en de Klant is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van alle overige wet- en regelgeving, waaronder het Weens Koopverdrag, is uitgesloten.

Maart 2024

loader
Bezig met laden...